Safety first! Find out more about why and how we camera monitor Way Out West for your security.

 

 

Camera surveillance
The festival grounds and the surrounding areas at Way Out West will be monitored for the purpose of the safety and security of our visitors.

 

 

Legal basis 
The camera surveillance law, which came into effect on August 1, 2018, makes it possible for us to monitor the Festival grounds as stated above and the monitoring is carried out entirely according to applicable regulations. We are aware that video surveillance is sensitive to personal privacy, we together with our security organization, have made a balance decision that the this is in the best interests of our public. – Public Movement – Operational overview – Track queuing – Crime prevention – Resolving criminal acts

 

 

Recording, storage and sharing 
A physical restriction will be set up in order to limit the camera’s operating and recording range, in order to filter out irrelevant material. All material is stored via hardisk up to two (2) weeks after the festival ends. When we use the recorded material for criminal investigation, we cannot delete the material at your request. The information may be shared with the Police Authority in the case of suspicion a crime has been committed or if a request from the police has been made.

 

 

Your rights 
You have the right of complaint to Datainspektionen if you find that our camera surveillance or storage violates any laws or statutes. This is available at www.datainspektionen.se.

 

 

_______________________________________

 

 

Din säkerhet kommer alltid i första hand! Läs mer om hur och varför vi kameraövervakar Way Out West.

 

Kameraövervakning
Festivalområdet och kringytorna på Way Out West kommer att vara kameraövervakade för att värna om våra besökares trygghet och säkerhet.

 

 

Rättslig grund
Kamerabevakningslagen som började gälla 1 augusti 2018 gör det möjligt för oss att kameraövervaka området enligt ovan syfte och övervakningen utförs helt enligt gällande regelverk. Vi är medvetna om att videoövervakning är känsligt avseende den personliga integriteten, men det har tillsammans med säkerhetsorganisationen gjorts en intresseavvägning där behovet väger tyngre:

– Brottsförebyggande
– Brottsutredande
– Operativ överblickhet
– Spåra händelser
– Publika flöden

 

 

Upptagning, lagring och delning 
Det kommer sättas upp en fysisk begränsning i syfte av att avgränsa kamerans verknings- och upptagningsområde, för att filtrera bort irrelevant material. Allt material lagras i panelbordet upp till två (2) veckor. Då vi använder lagringen för brottsutredning kan vi inte radera materialet på din begäran. Uppgifterna kan komma att delas till Polismyndigheten vid misstanke om brott eller om en anmälan är upprättad.

 

 

Dina rättigheter
Du som blir registrerad har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du tycker att kameraövervakningen eller lagringen bryter mot lagar, regler eller avtal. Detta görs enklast på www.datainspektionen.se.